Colofon & Privacy

Domaineigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud:

TRICOR AB

P.O. Box 5025
14105 Kungens Kurva
Stockholm
Sweden

E-Mail: info@tricor.se

Aansprakelijkheid voor links

De binnen het kader van deze site gehanteerde verwijzingen naar sites van derden vormen links naar de informatie die door de betreffende rechtspersonen wordt gepubliceerd. TRICOR AB staat niet in voor de juistheid of presentatie van de aldaar gepubliceerde informatie. Daarom zijn dergelijke verwijzingen ook duidelijk als dusdanig herkenbaar. TRICOR AB heeft geen invloed op de aldaar beschikbare informatie en is er dus niet aansprakelijk voor.

TRICOR AB heeft, in de mate van het billijkerwijs mogelijke, alle eventuele inbreuken op de wetgeving onderzocht. Tijdens die controle is gebleken dat het auteursrecht, de merkeigendom, persoonlijke rechten of de concurrentiewetgeving m.b.t. namen en gegevens van derden op geen enkele manier worden geschonden.

Auteursrecht

De pagina’s op deze site en de aanwezige informatie zijn onderhevig aan de Duitse wetgeving inzake prestatiebescherming en auteursrecht. Ongeoorloofde verveelvoudiging buiten de perken van de UrhG-wet is –voor zover niet uitdrukkelijk iets anders wordt vermeld– verboden, tenzij u daarvoor de schriftelijke toestemming van TRICOR AB hebt.

Verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde inhoud

De hier beschikbare gegevens en productomschrijvingen zijn niet altijd volledig. De technische specificaties zijn vrijblijvend en houden dus geen juridische verplichtingen in. Wijzigingen van alle gegevens zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Alternative dispute resolution – (ADR - EUROPEAN COMMISSION)

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) helpt consumenten geschillen met handelaren over gekochte producten of diensten op te lossen, bijvoorbeeld als een handelaar weigert een product te repareren of de consument zijn geld terug te geven als hij daar recht op heeft: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij wensen u veel plezier tijdens uw verblijf op onze site.
Aarzel vooral niet ons uw suggesties, wensen en opmerkingen toe te sturen!

Privacyverklaring

Vriendelijk bedankt voor uw interesse in onze website en onze onderneming! Meer gegevens over de eigenaar van deze site, de codering van de informatie en de beperking van de aansprakelijkheid vindt u in onze Impressum.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens de verzameling, de verwerking en het gebruik ervan na uw bezoek op onze site. Uw gegevens worden binnen het kader van de wettelijke bepalingen beschermd. Hieronder vindt u informatie over de gegevens die tijdens uw bezoek worden geregistreerd en de manier waarop ze worden gebruikt:

Hoe verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

Onze bedoeling is een eenvoudig gebruik van de website voor onze bezoekers. Daarom hanteren wij een anonieme bezoekersstatistiek.

Deze website gebruikt Piwik, een open-source-software voor de statistische evaluatie van de “hits”. Piwik hanteert zgn. “cookies”, d.w.z. tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten na te gaan hoe u onze website gebruikt. De door deze cookies gegenereerde informatie i.v.m. uw gebruik van onze website worden op de server van de aanbieder opgeslagen. Het IP-adres wordt meteen na de verwerking en vóór de opslag van de gegevens anoniem gemaakt. Indien gewenst, kunt u de installatie van cookies via een voorkeursinstelling in uw browser voorkomen of beperken. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies van deze website niet beschikbaar zijn.

Andere persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen, als u ze vrijwillig, bv. tijdens de registratie, verstrekt.

Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens, die u ons ter beschikking stelt, gebruiken wij uitsluitend voor het beantwoorden van uw vragen, het afhandelen van afgesloten overeenkomsten en voor de technische administratie.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of op een andere manieren doorgeseind, wanneer dit voor de afhandeling van een overeenkomst –met name voor de melding van bestellingsgevens aan onze leveranciers of voor de facturatie– nodig is. In alle andere gevallen geschiedt dit uitsluitend, wanneer u ons de toestemming hiervoor geeft. U hebt op elk moment het recht een eerder gegeven toelating voor toekomstige toepassingen in te trekken.

Uw persoonlijke gegevens worden gewist, zodra u uw toelating voor de opslag ervan intrekt, wanneer wij die gegevens niet langer nodig hebben om het doel te kunnen bereiken waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld of wanneer de opslag van die gegevens om andere door de wet bepaalde redenen verboden is.

Toegang tot uw gegevens

Na een schriftelijke aanvraag delen wij u mede over welke persoonlijke gegevens wij i.v.m. uw persoon beschikken.

Voor uw veiligheid:

Wij streven ernaar uw data door het treffen van alle technische en organisatorische maatregelen op een manier op te slaan die de toegang door derden onmogelijk maakt. Met name tijdens de communicatie via e-mail kunnen wij de veiligheid van uw gegevens echter niet garanderen. Daarom adviseren wij ons alle vertrouwelijke informatie uitsluitend met de post toe te sturen.

Hagstrom Guitars - Stockholm, Sweden.
Copyright © . All rights reserved.